VEDTÆGTER SLAGELSE FESTUGE

 • 1 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL:

Foreningens navn er Slagelse Festuge med hjemsted i Slagelse Kommune.

Foreningens formål er:

 • hvert år at afholde en Festuge
 • at skabe aktivitet, samvær og oplevelse i Slagelse indenfor sport-, kunst og kulturliv
 • at sikre kulturel vækst i Slagelse By – og Slagelse Kommune
 • at tiltrække medlemmer som arbejder med enhver form for kulturelle og sportslige aktiviteter
 • være sparringspartner / inspirator for Slagelse Kommune i kulturelle tiltag
 • 2 MEDLEMMER:

Alle sponsorer til Slagelse Festuge er automatisk medlem af Slagelse Festuge. Disse er medlemmer for den periode, hvor deres sponsorat er gældende.
Derudover er medlemmer af den til enhver siddende bestyrelse ligeledes medlem af Slagelse Festuge.
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 • 3 KONTINGENT:

Medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet kan differentieres således at forskellige medlemstyper betaler forskelligt kontingent.
Den til enhver siddende bestyrelse i Slagelse Festuge er fritaget for kontingent.

 • 4 BESTYRELSEN OG FORRETNINGSUDVALG:

Bestyrelsen består af 6 personer.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling – jf. § 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer, som samtidig udgør forretningsudvalget.
Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.
Der vælges hvert år 1 suppleant for en 1 års periode.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
Beslutning om køb, salg, leje, låneoptagelse eller pantsætning af faste ejendomme og om deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed kræver dog samtlige bestyrelsesmedlemmers accept og underskrift.
Bestyrelsen nedsætter udvalg til løsning af de opgaver, som foreningens formål angiver samt koordinerer mødeaktiviteter på tværs af udvalgene.
Bestyrelsen kan ikke stilles til ansvar for et eventuelt underskud.

 • 5 GENERALFORSAMLING:

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt og/eller elektronisk til samtlige medlemmer samt ved annoncering i lokalt medie, tidligst 4 uger før- og senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer skal kort omtales i indkaldelsen.
Forslag som måtte ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Evt.

Alle beslutninger bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og/eller om foreningens opløsning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. For at kunne udøve stemmeret skal kontingent være rettidigt indbetalt.
Til forandring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Beslutning om opløsning af foreningen kan dog kun træffes af en generalforsamling indkaldt i dette øjemed.

 • 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og varsles på ovenfor nævnte måde, indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftlig anmodning herom fremsættes for bestyrelsen af mindst halvdelen af foreningens medlemmer.

 • 7 REGNSKAB OG REVISION:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
Foreningens regnskab gennemgås (review) af en på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 • 8 OPLØSNING AF SLAGELSE FESTUGE:

Ved opløsning af foreningen uddeles dennes eventuelle formue til almennyttige formål som besluttes på generalforsamlingen.

Således vedtaget på ordinært årsmøde mandag den 20. november 2006.
Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling tirsdag, den 26. november 2013
Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling tirsdag, den 2. november 2022