Slagelse Festuge er en forening med en arbejdsom og erfaren bestyrelse bag sig.

Formand
Jens Vadmand jens.vadmand@sn.dk
Medlem
Caroline O. B. Sørensen
caro8925@hotmail.com
Næstformand
Pia Hallengreen
pia@evbolig.dk
Medlem
Gitte Westrup
gfwestrup@gmail.com
Kasserer
Frederik Dybdal frederik@dybdals.dk
Suppleant
Mai Huniche
maibritt.huniche@live.dk
Formand i bestyrelse
Medlem
Lars Egeskov
l.egeskov@live.dk

Bestyrelsen arbejder hele året

Den frivillige festugeledelse arbejder hele året for at stable en festuge på benene og glæder sig til at give en række gode oplevelser til gæster i alle aldre.

I løbet af året mødes de mange gange. Her planlægger de musik, søger sponsorater, får styr på programmet, arbejder med at finde frivillige og ikke mindst taler om, hvordan de løbende kan udvikle festugen.

For bestyrelsen holder festugen derfor altid åben. I efteråret er det særligt udviklingen, der er i fokus og spørgsmålet om, hvordan ugen bliver ved med at være relevant og nærværende for alle aldre. Mens der om foråret bliver arbejdet hurtigt for at komme i mål med de sidste programpunkter, tilladelser og hele logistikken.    

Traditioner og udvikling skal følges ad

Festugen består af en række traditionsrige arrangementer som Sankt Hans, Dyrenes Dag, Nordbo-løbet og de store koncerter. Men hvert år sørger den frivillige ledelse også for, at der er en række nye aktiviteter – blandt andet en mobilscene på Schweizerpladsen med lokale bands, et VIP-telt med spisning og netværk og en videreudvikling af Dyrenes Dag, så der er endnu flere aktiviteter for børnene.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os og lytter til alle de ønsker, som vores sponsorer, de festugefrivillige og ikke mindst borgerne i Slagelse Kommune kommer med. Vi skal have en festuge, der samler og beriger os som lokalsamfund,” fortæller kasserer og medlem Frederik Dybdal og understreger, at der selvfølgelig også følger et stort økonomisk ansvar med i en festugebestyrelse:  

”Det er hele tiden en balancegang. For det er dyrt at holde en festuge – især når vi gerne vil gøre de fleste arrangementer gratis for vores gæster eller så billige som muligt. Derfor skal vi hele tiden skele til budgettet, når vi indfrier drømme og ønsker, så vi har mulighed for at vende tilbage året efter.” 

Vidste du, at ….

 • Slagelse Festuge er en forening og en nonprofit organisation
 • Cirka 35.000 gæster besøger festugen hvert år
 • Foreningen kan tilbyde en række gratis aktiviteter for hele familien
 • Fonde, samarbejdsaftaler og sponsorater er vigtige for festugens eksistens.   

Vil du også gerne være en del af Slagelse Festuge, så læs mere om dine muligheder for at være frivillig her

Vedtægter Slagelse Festuge

 • 1 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL:

Foreningens navn er Slagelse Festuge med hjemsted i Slagelse Kommune.

Foreningens formål er:

 • hvert år at afholde en Festuge
 • at skabe aktivitet, samvær og oplevelse i Slagelse indenfor sport-, kunst og kulturliv
 • at sikre kulturel vækst i Slagelse By – og Slagelse Kommune
 • at tiltrække medlemmer som arbejder med enhver form for kulturelle og sportslige aktiviteter
 • være sparringspartner / inspirator for Slagelse Kommune i kulturelle tiltag
 • 2 MEDLEMMER:

Alle sponsorer til Slagelse Festuge er automatisk medlem af Slagelse Festuge. Disse er medlemmer for den periode, hvor deres sponsorat er gældende.
Derudover er medlemmer af den til enhver siddende bestyrelse ligeledes medlem af Slagelse Festuge.
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 • 3 KONTINGENT:

Medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet kan differentieres således at forskellige medlemstyper betaler forskelligt kontingent.
Den til enhver siddende bestyrelse i Slagelse Festuge er fritaget for kontingent.

 • 4 BESTYRELSEN OG FORRETNINGSUDVALG:

Bestyrelsen består af 6 personer.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling – jf. § 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer, som samtidig udgør forretningsudvalget.
Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.
Der vælges hvert år 1 suppleant for en 1 års periode.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
Beslutning om køb, salg, leje, låneoptagelse eller pantsætning af faste ejendomme og om deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed kræver dog samtlige bestyrelsesmedlemmers accept og underskrift.
Bestyrelsen nedsætter udvalg til løsning af de opgaver, som foreningens formål angiver samt koordinerer mødeaktiviteter på tværs af udvalgene.
Bestyrelsen kan ikke stilles til ansvar for et eventuelt underskud.

 • 5 GENERALFORSAMLING:

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt og/eller elektronisk til samtlige medlemmer samt ved annoncering i lokalt medie, tidligst 4 uger før- og senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer skal kort omtales i indkaldelsen.
Forslag som måtte ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Evt.

Alle beslutninger bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og/eller om foreningens opløsning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. For at kunne udøve stemmeret skal kontingent være rettidigt indbetalt.
Til forandring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Beslutning om opløsning af foreningen kan dog kun træffes af en generalforsamling indkaldt i dette øjemed.

 • 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og varsles på ovenfor nævnte måde, indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftlig anmodning herom fremsættes for bestyrelsen af mindst halvdelen af foreningens medlemmer.

 • 7 REGNSKAB OG REVISION:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
Foreningens regnskab gennemgås (review) af en på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 • 8 OPLØSNING AF SLAGELSE FESTUGE:

Ved opløsning af foreningen uddeles dennes eventuelle formue til almennyttige formål som besluttes på generalforsamlingen.

Således vedtaget på ordinært årsmøde mandag den 20. november 2006.
Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling tirsdag, den 26. november 2013
Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling tirsdag, den 2. november 2022